Semalt, SEO kampaniýaňyzy ýykýan gara şlýapa usullaryny kesgitleýär

Web sahypasynyň eýeleriniň we marketing geňeşçileriniň käbiri gara şlýapa SEO-ny geçmişdäki zat hasaplaýarlar, ýöne beýle däl. Hakyky traffigi gazanmak we Google Algoritmlerinde ýokary orny eýelemek, her bir onlaýn marketologyň gazanmak isleýän üstünlikidir. Şeýle-de bolsa, käbir web sahypalarynyň eýeleri, kärhanalarynyň görnükliligini ýokarlandyrmak we ýokary derejelere ýetmek üçin kölegeli usullary ulanýarlar.

Google-yň jezalandyrylmagy barada aýdylanda, nadanlyk göz öňünde tutulmaýar. Göz öňünde tutulmadyk usullary ulanyp, algoritmlerde ýokary derejä çykmak üçin açar sözüňizi almak Google bilen hakyky kynçylyklara sebäp bolup biler.

Semalt- dan ýokary derejeli hünärmen Iwan Konowalow, web sahypalarynyň eýeleri we marketologlar tarapyndan işleriniň görnükliligini ýokarlandyrmak we hakyky traffik gazanmak umydy bilen ulanylýan gara şlýapa tehnikalary we gurallary barada duýduryş berýär.

Salgylary satyn almak

“Pagerank” -dan geçýän baglanyşyklary satmak we satyn almak “blackhat SEO” -ny ýerine ýetirýändigini bilýärsiňizmi? Neşirçä baglanyşyk satanyňyzdan soň, administratorlara web sahypalaryna baglanyşyklary goşmagyň iň möhümdigini maslahat beriň. Muny etmezlik, Google bilen gatnaşyklaryňyza howp abandyryp biler we uzak wagtyň dowamynda öňüni alyp boljak nadanlyk sebäpli jezalandyrylyp bilner.

Esasy sözlemler we açar söz doldurmak

Alt şekilli tekstdäki açar sözleriňizi artykmaç satmak, marketologlar tarapyndan giňden ulanylýan gara şlýapa usullaryndan biridir. Açar sözüňizi tekstiňize ýazmak, jezalandyrylmagyna sebäp bolup bilmez, ýöne bu ýere gelýänler bilen gatnaşygyňyza ýaramaz täsir eder.

Belli bir esasy sözlemlere gönükdirilen mazmun döretmek

Geçmişde açar sözlere baý mazmun döretmek, algoritmlerde ýokary derejäni alyp bilerdi. Aspekt häzirki günlerdäki ýaly üýtgedi, bir mowzukda ýa-da bir mowzukda gowy düşündirýän mazmun döretmek, açar söz dykyzlygy bilen mazmundan has ýokary bolup biler.

Pes hilli saýtlara baglanyşyk gazanmak

Bir markanyň görnükliligini ýokarlandyrmak meselesinde myhman bloglary möhüm rol oýnaýar. Şeýle-de bolsa, baglanyşyk gazanmak maksady bilen pes hilli web sahypalarynda blog ýazmak nädogry we reýtingiňize howp abandyryp biler.

Mahabat baglanyşyklaryny satmak

Baglanyş shemasy, neşirçä tekst baglanyşygyny satmagy öz içine alýan gara şlýapa usulydyr. Mazmuny satýanlar ony mahabat diýip atlandyrýarlar, ýöne Google muny gara şlýapa usuly diýip atlandyrýar. Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, baglanyşyk shemasy mahabat ýerini satyn almagy we soňra döredilen mazmuna baglanyşyk goşmagy öz içine alýar.

Mugt önümleriň alyş-çalşygynda baglanyşyklary kabul etmek

Web sahypasynyň eýeleri, önümi gözden geçirmek baglanyşygynyň deregine müşderilere mugt önüm iberýärler. Bu ssenariýa, Google tarapyndan gara şlýapa usuly hasaplanýar. Bu gara şlýapa usulyny ýerine ýetirmekden we Google tarapyndan jezalandyrylmazlyk üçin önümiňizi gözden geçirmek baglanyşygyna 'rel = "yzarlamaz" skriptini goşmagy göz öňünde tutuň.

Artykmaç içerki baglanyşyklary we giriş baglanyşyklaryny ulanmak

Içerki baglanyşyklary aşa optimizirlemek size hakyky kynçylyklara sebäp bolup biler. Içerki baglanyşyklar, baglanyşygyňyzy web sahypaňyza ýaýratmak üçin niýetlenendir. Tomaşaçylaryňyzyň ünsüni özüne çekmek we sahypaňyza basmak üçin, açar sözüňizi aşa optimizirlemäge däl-de, tebigy we interaktiw dil ulanyň.

Algoritmlerde ýokary derejäni almak üçin ähmiýetsiz esasy sözlemleri ulanmak

Mazmun marketingi barada aýdylanda, asyl we täze mazmunyň döredilmegi iňňän möhümdir. Täze döredilen mazmuna ähmiýetsiz açar sözleri goşmak, hakyky kynçylyklara sebäp bolup biler. Google-da Latent Semantic Indexing guralyny ulanyp mazmunyň takyk mowzugyny kesgitlemegiň usuly bar.

Makala egirme

Bar bolan makalalary aýlamak üçin el bilen ýa-da awtomatiki usullardan peýdalanmak, gara şlýapa SEO hasaplanýar. Öwrenilen makalalar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, mazmuny köpeltmek jezasyny tölärsiňiz. Asyl we täze mazmuny töläp, bu gara şlýapa usulyndan gaça duruň.

Çeňňek sahypalaryny ulanmak we pes derejeli sahypalara geçmek

Sahypa eýeleriniň algoritmler tarapyndan ýokary derejeli sahypany almak, soňra bolsa pes derejeli sahypalar bilen sahypany açmak usuly bar. Wagtlaýyn ýokary derejeli bolmak bilen gutararsyňyz, emma Google uzak wagtyň dowamynda tehnikany kesgitlär. Sahypaňyza düşnükli we interaktiw mazmun goýup hakyky traffigi gazanyň.

Gara şlýapa usullary, tölegsiz netijeleri ulanyp, kärhanalarynyň görnükliligini ýokarlandyrmak üçin web sahypalarynyň eýeleri we marketologlar tarapyndan köplenç ulanylýar. Gara şlýapa usullaryny ulanmak gözleg motoryňyzy optimizasiýany bütinleý öldürip biler. Baglanyşyk alyş-çalyşlary we meta beýany doldurmak ýaly gara şlýapa usullaryny ulanyp, ýokary derejä çykmagyň ýerine, müşderileriňizi çekip, ynamyny gazanyp, ak şlýapa SEO bilen meşgullanmagy göz öňünde tutuň.

mass gmail